Skargi i wnioski

wyciąg z Regulaminu Porządkowego Centrum Psychiatrii

  • Skargi i wnioski w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych kierowane do Dyrektora Centrum składa się w sekretariacie dyrektora. W sprawach niezwiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych skargi i wnioski kierowane do Dyrektora Szpitala składa się w Kancelarii Głównej Szpitala.
  • Skargi i wnioski dotyczące działalności Szpitala powinny być złożone na piśmie. Osoby, które z powodu wieku, stanu zdrowia lub innych obiektywnych przyczyn nie mogą samodzielnie sporządzić skargi lub wniosku w formie pisemnej, mogą złożyć skargę lub wniosek ustnie u Dyrektora Centrum lub jego zastępców.
  • Skargi i wnioski składane przez pacjentów lub inne osoby, których interes prawny został naruszony podlegają rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.
    1. Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego pisma,
    2. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających lub skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji, odpowiedź na skargę powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od daty złożenia skargi lub wniosku. W wyjątkowych przypadkach termin, o którym mowa wyżej, może być przesunięty na okres do 2 miesięcy.
  • Ordynatorzy oraz kierownicy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala uprawnieni są do przyjmowania i załatwiania ustnych uwag i zastrzeżeń kierowanych do nich w sprawach dotyczących bieżącej działalności oddziału lub podległej im jednostki, lub komórki organizacyjnej.
  • W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów w czwartki od 8.00 – 10.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariacie dyrektora.