Depozyt rzeczy wartościowych

wyciąg z Regulaminu Porządkowego Centrum Psychiatrii

 • Pacjentowi przekazującemu wartościowe rzeczy do depozytu wydaje się kartę depozytową, będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów.
 • Pielęgniarka oddziałowa prowadzi księgę depozytową i wydaje kartę depozytową.
 • Księga depozytowa składa się z kopii kart depozytowych, które zawierają:
  1. nazwisko i imię,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer pesel,
  5. spis przedmiotów oddanych do depozytu, ich opis i liczbę,
  6. datę wypełnienia karty,
  7. podpis osoby przyjmującej depozyt,
  8. podpis osoby oddającej rzeczy w depozyt.
 • W przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny lub ma zburzenia świadomości komisja w składzie: pielęgniarka Izby Przyjęć, pielęgniarka oddziału przyjęciowego i lekarz dyżurny, sporządza opis przedmiotów i oddaje za pokwitowaniem do depozytu pielęgniarce oddziałowej, która dokonuje zapisu w księdze depozytowej.
 • W razie nieobecności pielęgniarki oddziałowej rzeczy wartościowe pozostawia się na Izbie Przyjęć w sejfie. Wydaje się je za pokwitowaniem pielęgniarce oddziałowej. Informację o wydaniu depozytu zapisuje się w księdze raportów pielęgniarskich.